Thông Báo Năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần KASATI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.

Thông tin chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần KASATI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM. Tham dự Đại hội có 57 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.948.225 cổ phần, chiếm 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể: Năm 2020, KASATI đạt doanh thu 234,19 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,52 tỷ đồng, cổ tức là 17%.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm khác như:

 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020;
 • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 • Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 • Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 • Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả  kinh doanh;
 • Phương án phát hành cổ phiếu.

Năm 2020 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020 và tại Đại hội ngày 27/04/2021 cũng đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả bầu cử như sau:

 • Thành viên Hội đồng Quản trịCông ty CP KASATI nhiệm kỳ 2021-2025:

STT

Họ và tên

Tỷ lệ phiếu bầu (%)

1

Lê Phước Hiền

143,78%

2

Đỗ Quang Khánh

81%

3

Nguyễn Long

101,48%

4

Nguyễn Thị Hồng Mai

80,9%

5

Tô Hoài Văn

92,84%

 
 • Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP KASATI nhiệm kỳ 2021-2025:

STT

Họ và tên

Tỷ lệ phiếu bầu (%)

1

Đỗ Ngọc Khánh

83,09%

2

Trần Quang Minh Mẫn

86,01%

3

Hồ Thị Kim Oanh

130,9%


Những nỗ lực của KASATI trong giai đoạn khó khăn vừa qua để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đánh giá cao và kỳ vọng trong thời gian tới Công ty tiếp tục khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phát huy các tiềm lực sẵn có, trở thành một doanh nghiệp mạnh trong thị trường viễn thông và công nghệ thông tin.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông Lê Phước Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
thông qua chương trình Đại hội

   

Ông Tô Hoài Văn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
phát biểu khai mạc Đại hội

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN