Thông Báo Năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 12/06/2020, Công ty Cổ phần KASATI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.

Thông tin chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 12/06/2020, Công ty Cổ phần KASATI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM. Tham dự Đại hội có 47 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.517.249 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể: Năm 2019, KASATI đạt doanh thu 185,85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,319 tỷ đồng, cổ tức là 18,66%.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm khác như:

  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
  • Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  • Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả  kinh doanh;

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả là Ông Trần Quang Minh Mẫn đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,79%.

Những nỗ lực của KASATI trong giai đoạn khó khăn vừa qua để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đánh giá cao và kỳ vọng trong thời gian tới Công ty tiếp tục khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phát huy các tiềm lực sẵn có, trở thành một doanh nghiệp mạnh trong thị trường viễn thông và công nghệ thông tin.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Ông Lê Phước Hiền - Ủy viên Hội đồng Quản trị
báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát chụp hình lưu niệm với Ông Trần Quang Minh Mẫn
vừa trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN