Giới thiệu công ty

Cơ cấu tổ chức

Thông tin chi tiết

 

TÔ HOÀI VĂN

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ QUANG KHÁNH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ PHƯỚC HIỀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN LONG ỦY VIÊN HĐQT

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

ỦY VIÊN HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỨC VỤ

LÊ PHƯỚC HIỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LONG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ NGỌC ANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CHỨC VỤ

HỒ THỊ KIM OANH

TRƯỞNG BAN

ĐỖ NGỌC KHÁNH

THÀNH VIÊN

TRẦN QUANG MINH MẪN

THÀNH VIÊN

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN